தமிழ் குறிப்பு தாள்கள்

Tamil Rental Scams.pdf

வாடகை மோசடிகள்


Tamil Covid-19 Scams.pdf

கோவிட்-19 மோசடிகள்


Tamil Facebook Privacy.pdf

Facebook தனியுரிமை


Tamil How To Track Your Data.pdf

உங்கள் டேடாவை எவ்வாறு கண்காணிப்பது?


Tamil Malware.pdf

மால்வேர்


Tamil Online Banking.pdf

ஆன்லைன் வங்கி


Tamil What to do after a Breach.pdf

மீறலுக்குப்(Breach) பிறகு என்ன செய்வது?


Tamil Phishing.pdf

ஃபிஷிங்


Tamil Password Management.pdf

கடவுச்சொல் மேலாண்மை


Tamil Two Factor Authentication.pdf

இரண்டு காரணி அங்கீகாரம்